مبل ال چگونه مبلی است؟

مبل های ال همانطور که نام آن ها پیداست به شکل حرف انگلیسی L می باشند که این حرف به صورت دو خط می باشد که بر یک دیگر عمود شده اند، پس می توان گفت مبل های ال نیز به صورت دو نشیمن هستند که در نقطه اتصال برهم عمود گردیده اند.

ادامه مطلب